• Напрям підготовки
  6.060101 –«Будівництво»
  Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст
  Спеціальність – МБГ, спеціалізація – МБГ, ТОРБ - Нормативна

  Мета курсу " Будiвельна технiка" - ознайомити студентiв з призначенням, рiзновидами i будовою сучасних будiвельних машин.
  У курсi вивчаются класифiкацiя та iндексацiя будiвельної техніки, основні техніко економічні показники використання машин, методи визначення продуктивності і шляхи її підвищення.
 • Курс "Технологія будівельного виробництва"призначається для студентів 3 курсу денної, заочної форм навчання за напрямомпідготовки 6.060101 «Будівництво». Курс вивчає основи технології будівельнихпроцесів. В результаті вивчення дисципліни студент повинен оволодіти теоретичними основами проектування та здійсненняремонтно-будівельних робіт, навчитися використовуватинормативно-технологічну документацію.


 • Курс "Вступ до будівельної справи" призначається для студентів 1 курсу денної, заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво».

  Дисципліну "Вступ до будівельної справи" вивчають студенти 1-ого курсу у 1-ому семестрі.
  Курс вивчає будівельні матеріали та вироби, будівельні машини та механізми, технологію будівельного виробництва, їхнє значення для розвитку будівництва. Приділяється увага таким питанням: класифікація будівельних матеріалів, економія паливно-енергетичних ресурсів, використання вторинної сировини та охорона довкілля при виробництві будівельних матеріалів. Розглядаються будівельні машини та
  механізми, їх використання в будівництві. Розглядаються принципові питання технології будівельного виробництва. Мета дисципліни – формування умінь і навичок, які дають змогу робити вірний вибір матеріалу з урахуванням експлуатаційних умов; опанування теоретичними основами проектування та здійснення ремонтно-будівельних робіт.

 • Курс "Будівельне матеріалознавство" призначається для студентів 2 курсу денної, заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво».
  Курс вивчає будівельні матеріали та вироби, їхнє значення для розвитку будівництва. Приділяється увага таким питанням: класифікація будівельних матеріалів, їхній склад і структура, корозія матеріалів, економія паливно-енергетичних ресурсів, використання вторинної сировини та охорона довкілля при виробництві будівельних матеріалів. Розглядаються принципові питання технології виробництва найважливіших будівельних матеріалів, засоби підвищення їхньої довговічності. Мета дисципліни – формування умінь і навичок, які дають змогу робити вірний вибір матеріалу з урахуванням експлуатаційних умов, передбачати економію витрат на матеріали, зниження маси будівель і споруд; опанування теоретичними основами проектування та здійснення ремонтно-будівельних робіт.
 • курс "Организация и технология строительных работ" преподается для студентов 4 курса направления подготовки 0926 "Водные ресурсы" , специальности "Гидротехника"