• Дисципліна "Етика та естетика" для студентів 2 курсу усіх спеціальностей та форм навчання
  • Запропонований курс розрахований на студентів всіх фахових спрямувань університету, денної та заочної форм навчання.
  • Курс "Історія і культура України" є складовою гуманітарного циклу підготовки студентів. Вивчаються основні етапи історії України, специфіка розвитку культури, її взаємодія із світовою . Курс викладається студентам 1 курсу напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка і електротехнології" у 2 семестрі.
  • Метою викладання навчальної дисципліни «Історія та культура України» є залучення до фундаментальних засад державотворення, соціально-політичних та етнічних процесів в Україні, розвиток історичного мислення, пробудження відчуття власної причетності до державотворчих прагнень українського народу, формування уміння орієнтуватися у світі міжетнічних відносин з позицій гуманізму, виховання патріотизму, етнічної толерантності; формування системи знань про закономірності культурного процесу, культуру як специфічний та унікальний феномен людства.
  • Курс "Історія України" викладається для студентів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей Університету.

  • Курс призначений для студентів усіх спеціальностей денного навчання.

    Метою запропонованого курсу лекцій є залучення студентства до осмислення фундаментальних моральних та естетичних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання та мотиви поведінки, пробудження відчуття відповідальності за самовдосконалення, формування уміння орієнтуватися у світі міжлюдських відносин і художнього життя з позицій гуманізму.
  • Мета та завдання вивчення дисципліни: формування знань з історії, культури, етнографії, літератури Слобожанщини та Харкова; виховання національно свідомого студентства, яке не мислить стереотипами, поважає свою Батьківщину, бачить Україну європейською державою, а в майбутньому зможе стати потужним фундаментом української нації і забезпечити поступ України до європейської спільноти.
  • Дисципліна "Історія української культури" є нормативної, вона викладається для студентів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей Університету
  • Мета та завдання вивчення дисципліни: формування системи знань про закономірності культурного процесу, культуру як специфічний та унікальний феномен людства. Розгляд культури в розвитку, в єдності та суперечності різноманітних процесів і тенденцій у ній. Набуття уяви про типологічні структури культури, особливості культурних епох та стилів, про культурологічний аналіз процесів та явищ. Курс спрямований на збагачення і розширення гуманітарної підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх фахівців. Ця навчальна дисципліна дає уявлення про етапи історичного розвитку, забезпечує розуміння системного зв’язку всіх складових культури – мистецтва, етнографії, матеріальної культури, наукового знання, усіх форм духовних цінностей, формує світогляд. Пізнання сутності та процесу розвитку культури має бути орієнтоване на формування таких якостей людини, як різнобічна освіченість, висока свідомість, моральність, вміння знаходити порозуміння з представниками різноманітних культур. Значення курсу полягає передусім у тому, що він формує науковий світогляд студентів, загальноосвітній, фаховий і культурний рівень майбутнього спеціаліста.