Державне та регіональне управління
(ДРУ)

Курс для студентів 2 курсу (4 семестр)напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання