Бухгалтерський облік 2 (денна форма навчання)
(БО 2 д/н)

 Курс доступен гостю
 Для этого курса нужно кодовое слово

Програма варіативної навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік 2" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0305 Економіка та підприємництво напряму 6.030509 "Облік і аудит".
Предметом вивчення навчальної дисципліни є техніка документування господарських операцій у бухгалтерському обліку підприємства: складання первинної документації та облікових регістрів.
Кількість кредитів - 3, загальна кількість годин - 108, змістових модулів - 2.

Курс доступен гостю  Для этого курса нужно кодовое слово