Аудит в зарубіжних країнах
(АудитЗК)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Курс призначений для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 Облік і аудит
Метою вивчення дисципліни “Аудит в зарубіжних країнах” є формування базових системних знань із організації діяльності аудиторських фірм, проведення аудиторських перевірок і надання супутніх аудиторських послуг та кваліфіковано складати аудиторський висновок згідно вимог МСА.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи і процеси аудиторських переві­рок у зарубіжних країнах.

Для этого курса нужно кодовое слово