Микроэкономика
(Микроэк)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Дисципліна «МІКРОЕКОНОМІКА» є нормативною для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямів 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит» і вивчається у 2 семестрі (1курс)

Для этого курса нужно кодовое слово