Економічна теорія (макроекономіка, мікроекономіка)
(ЕТм)

 Для этого курса нужно кодовое слово


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА, МІКРОЕКОНОМІКА)

Дисципліна «Економічна теорія (макроекономіка, мікроекономіка)» є нормативною для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» і вивчається у 2 семестрі (1курс)

Для этого курса нужно кодовое слово