Проектный менеджмент
(КосенкоНВ)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Навчальна дисципліна «Проектний менеджмент» призначена для студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». Характеристика навчальної дисципліни: денна форма навчання - 2-й рік підготовки, 3-й семестр; заочна форма навчання - 2-й рік підготовки, 4-й семестр. Змістових модулів (ЗМ) – 2: Змістовий модуль 1. Поняття проекту. Основні ознаки проекту. Змістовий модуль 2. Галузі знань проектного менеджменту. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. Передбачено індивідуальне завдання (РГР) «Проектний менеджмент». Мета навчальної дисципліни «Проектний менеджмент» – вивчення та засвоєння студентами теоретичних основ управління проектами, набуття навичок і умінь в області організації процесів розробки проектів та управління їх реалізацією, використання здобутих знань для ефективного впровадження проектних рішень у практичній діяльності. Завдання дисципліни «Проектний менеджмент» – формування теоретичних і прикладних професійних знань, умінь і практичних навичок в галузі управління проектами, формування навичок практичного використання технологій управління проектами.

Для этого курса нужно кодовое слово