Організація і методика економічного аналізу
(ОМЕА)

 Курс доступен гостю
 Для этого курса нужно кодовое слово

Забезпечення ефективного функціонування підприємств в умовах трансформації економіки України потребує нових підходів до формування системи управління. Важливого значення для реалізації цих процесів набуває економічний аналіз, який дає змогу об'єктивно оцінювати діяльність підприємства, обґрунтувати управлінські рішення та контролювати їх виконання.
В умовах ринку всім господарюючим суб'єктам надані широкі права і можливості щодо реалізації економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, використання ресурсів, пошуку резервів підвищення ефективності їх діяльності. Реалізувати ці права і можливості, вирішити всю сукупність економічних проблем, які виникають в процесі розвитку економічної реформи, зможуть лише спеціалісти, які здобули високий рівень знань, відповідну професійну підготовку, мають достатній рівень кваліфікації.
Спеціаліст з будь-якого фахового економіко–менеджерського спрямування має вміти виробляти стратегію і тактику розвитку підприємства в довготерміновій перспективі, оцінювати результати господарської діяльності з погляду їх сумірності з викладеним капіталом, визначати вплив різних чинників на відхилення за результативними показниками, виявляти всі недоліки й прорахунки з тим, щоб уникнути банкрутства, досягнути успіху в бізнесі. Саме тому на сучасному етапі розвитку економіки одним із найважливіших питань становлення повноцінних ринкових відносин є глибоке вивчення економічного аналізу, його використання. Уміння користуватися методами та прийомами економічного аналізу зміцнює і удосконалює економічне мислення, створює для фахівців підґрунтя для набуття ними здатності сприймати економічний процес, що відбувається на підприємстві, у всій його багатогранності та взаємообумовленості.
Це навчальне видання має на меті допомогти студентам набути практичні навички з розв'язування складних аналітичних завдань при проведенні економічного аналізу господарської діяльності різноманітних суб’єктів господарювання.

Курс доступен гостю  Для этого курса нужно кодовое слово