Вища математика для електротехніків. Модуль 1. (Викладач – Якунін А.В.)
(ВМ_модуль1)

 Для цього курсу потрібне кодове слово

У навчальному курсі за модульною технологією навчання викла­де­но розділи, що відповідають першому семестру з дисципліни "Вища матема­тика" за діючою програмою для студентів електротехнічних спеціаль­ностей. Го­ловна увага при­діляється розкриттю суті понять, їх взаємозв’язків без над­мір­ної строгості ви­кладу. Теоретичні відомості подаються чітко й аргу­мен­товано з опорою на на­оч­ність, інтуїцію та з ілюстрацією на типових при­кла­дах. До всіх розділів до­даються контрольні запитання, а також індиві­дуаль­ні розрахунково-графіч­ні завдання для самостійної роботи.

Курс призначений для студентів електротехнічних спеціальностей, а також може використовуватися для самоосвіти електро­тех­ніків-практиків.


Для цього курсу потрібне кодове слово