ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
(ИСиТП)

 Для этого курса нужно кодовое слово


Навчальна дисципліна “

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

для студентов ІІІ курса дневной и заочной форм обучения
направления подготовки Экономика предприятий

Відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Викладачі:

Уфимцева ВБ
к.т.н., доцент кафедри Прикладної математики і інформаційних технологій
Карпенко НЮ
к.т.н., доцент кафедри Прикладної математики і інформаційних технологій

Мета вивчення дисципліни : формування знань і навичок щодо сучасних інформаційнихсистем і технологій, їх раціонального використання. Метою викладання дисципліни також є формуванняу студентів знань про новітні інформаційні системи і технології (ІТ), їхвикористання для вирішенняпрактичних завдань управлінської діяльності, набуття навичок роботи з програмним забезпеченням, що використовується у практиці сучасного менеджменту, вивчення методів організації та розробки інформаційних систем, використання ІТ упрактиці сучасного менеджменту, робота з програмним забезпеченням для вирішеннязадач управлінської діяльності , формуванняу майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури .

Предмет вивчення у дисципліні ( згідноз ОПП СВО МОНУ) : методи організації та розробки інформаційних систем, бази даних,інструментальні системи загального призначення для роботи з базами даних,спеціалізовані системи для вирішення завдань сучасного менеджменту .

Місце дисципліни в структурно-логічній схеміпідготовки фахівця (згідноз ОПП ГСВО МОНУ): передують вивченню даної дисципліни «Інформатика ікомп'ютерна техніка», «Комп’ютерні мережі та телекомунікації», «Навчальнапрактика на ЕОМ». Спираються на вивчення дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті»: «АРМ менеджера», « Менеджмент » . Навчальна програма передбачає володіння операційноюсисте­мою Windows™ і пакетом MS Office™.

В результаті вивчення дисципліни студентповинен:

Знати: основні засади проектування та побудови інформаційних систем в галузіуправлінської діяльності, методи моделювання бізнес-процесів, методиструктурного аналізу та аналізу ефективності інформаційних систем, класифікацію програмного забезпечення, що використовується при організації інформаційнихсистем в сучасному менеджменті.

Вміти: будувати структурно-логічні схеми інформаційних систем; аналізуватисклад задач інформаційної системи управління та їх постановки у контексті доконкретної спеціальності; формалізувати змістовні економіко-управлінськізадачі; розробляти та аналізувати структуру бізнес-процесів, розв’язуватизадачі щодо її оптимізації з використанням сучасного програмного забезпечення; використовувати програмні продукти загального призначення при реалізації окремих елементів інформаційної системи управління; використовувати спеціалізовані програмні продукти при реалізації окремих елементів інформаційної системи управління; аналізувати якість програмного забезпечення та його відповідність до конкретних потреб системи управління.


Для этого курса нужно кодовое слово