Аудит (для 6.030509 -ОіА)-заочна ф.н.
(АудитОіА-зф)

 Для этого курса нужно кодовое слово

Предметом дисципліни є методологія і методика аудиту.

Мета вивчення дисципліни - оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок проведення аудиту, виконання інших видів аудиторських послуг.

Завданням курсу є засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як системи незалежного фінансового контролю; опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів; набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг,оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.

Зміст та структура: курс складається з 12 тем.

Міждисциплінарні зв’язки: передує вивченню дисципліни «Аудит фінансової звітності", вивчається після вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Економічний аналіз».

(для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)

Для этого курса нужно кодовое слово