Аудит (для слухачів другої вищої освіти)
(Аудит)

 Для этого курса нужно кодовое слово


Курс «Aудит» є базовим при підготовці бакалаврів напряму підготовки 6.030509 "Облік і aудит". Викладається для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр протягом восьмого семестру навчання у вищому навчальному закладі. Дисципліна є нормативною і є базовою для вивчення інших нормативних дисциплін та дисциплін спеціалізації.
На вивчення курсу відводиться 216 години протягом одного семестру, з них на лекції – 12 год., на практичні – 8 год., на самостійну роботу студентів – 196 год. (з них на РГЗ 30 год). Вид підсумкового контролю: у 8 семестрі екзамен.

Для этого курса нужно кодовое слово