Основы ГИС и базы данных
(Основы ГИС и базы данных)

 Для этого курса нужно кодовое слово


базы данных

У результаті засвоєння матеріалу дистанцыйного курсу у студента повинні сформуватися такі компетентності.

Проектні, що пов’язані з використанням основних принципів побудови реляційних баз даних, розробки та створення форм для вводу даних і їх аналізу, розробки та створення звітів.

Аналітичні, що пов’язані з використанням прикладних пакетів для аналізу предметної області у зазначені терміни засобами персональних комп¢ютерів, застосуванням одержаних відомостей для аналізу, самостійного вибору й освоєння нових програмних продуктів.

Управлінські, що пов’язані із застосуванням засобів сполучення різних прикладних пакетів для комплексної обробки геоінформаційних даних, у тому числі в разі віддаленого доступу до бази даних, та створенням супровідної документації.

Для этого курса нужно кодовое слово